گزیده ای از مهم ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم

گزیده ای از مهم ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم

عنوان اصلی: The photography reader

مترجم: مجید اخگر

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

نوبت چاپ: اول/زمستان1392

نظریه عکاسی گزیده جامعی است از متونی که در طول سده بیستم درباره عکاسی تولید، کاربردها و تأثیرات آن نوشته شده است. در این کتاب، که مقالاتی از عکاسانی چون ادوارد وستون و لاسلو موهوی نادی تا متفکران تأثیرگذاری چون والتر بنیامین و رولان بارت و سوزان سانتاگ را دربرمی گیرد، تحولات اندیشه های مربوط به عکاسی و مسائل مختلفی از قبیل هویت، مصرف، نگاه خیره، و فناوری دیجیتال بررسی شده است.

هر بخش حول مضمونی خاص تنظیم شده است و با مقدمه گردآورنده کتاب آغاز می شود و ایده ها و مباحث مربوطه را در زمینه تاریخی و نظری تبیین می کند. بخشهای کتاب شامل این موارد هستند: تأملاتی درباره عکاسی؛ دیدن عکاسانه؛ رمزگان و بلاغت شناسی؛ عکاسی و امر پست مدرن؛ عکاسی دیجیتال؛ عکاسی مستند و مطبوعاتی؛ نگاه خیره عکاسانه؛ تصویر و هویت؛ نهادها و زمینه ها.

 

 

ویدیو هفته