پژوهشی در کتاب های عکاسی چاپ شده در ایران

پژوهشی در کتاب‌های عکاسی چاپ شده در ایران

نویسنده: میترا طاهری

ناشر: نگارینه

نوبت چاپ: اول، 1384

کتاب دارای سه بخش می‌باشد:

بخش 1- این بخش نام تمام عکاسان کتاب‌های مربوط را در خود جای داده است.

بخش 2- این بخش نام تمام افراد غیرِ عکاس که به گونه‌ای با عکاسی در ارتباط بده‌اند و افرادی که نام آن‌ها به هر دلیلی از سوی مولف آورده شده را در خود جای داده است.

بخش 3- این بخش راهنمای یافتن نام کتاب‌هایی می‌باشد که به صورت کد در ستون 2 از بخش 1 و 2 آمده است.

ویدیو هفته