نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران

نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران

نویسنده: محمد محمدزاده

ناشر: مؤلف

نوبت چاپ: اول

بخشی از فهرست کتاب: تاریخچه داگرئوتیپ-داگرئوتیپ در ایران-شیوه عملی داگرئوتیپ و…

ویدیو هفته