مجموعه عکس چیست؟

مجموعه عکس چیست؟

نویسنده: اسماعیل عباسی

ناشر: کتاب پرگار

نوبت چاپ: اول/1396

نگارنده در کتاب حاضر، پس از بررسی تاریخی و ارائه نمونه‌های عکس، به شناسایی انواع مجموعه عکس می‌پردازد. در پی ارائه نمونه عکس برای هر یک از شکل‌های مجموعه، مجموعه عکس در مطبوعات موردبررسی قرار می‌گیرد. سه نمونه مطبوعاتی عکس، یعنی گزارش تصویری، مقاله تصویری و داستان تصویری نیز موردبحث قرار می‌گیرد. سپس مراحل تولید چندرسانه‌ای که از انواع مجموعه عکس است توضیح داده می‌شود.

ویدیو هفته