ماسار

اولین جشنواره ملی عکاسی ماسار

مدیرمسئول: مسعود مکاری

سردبیر: امین مختاری

گردآوری و تدوین: علیرضا صادقین

مدیر هنری و طراح گرافیک: مهرداد موسوی

پاییز1396

کتاب اولین جشنواره ملی عکاسی ماسار

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب