عکاسی و رسانه

عکاسی و رسانه
کتاب عکاسی و رسانه اثر علی حسن پور
  1. نویسنده : علی حسن پور
  2. نوبت چاپ : 1400
  3. ناشر: عکاسی و رسانه
  4. تعداد صفحات 208

همیشـه شـکاف عمیقـی میـان عکاسـی خبـری و عکاسـی هنـری وجـود داشـته اسـت. رسـانه، برخـلاف هنر بـا واقعیت و آنچـه رخ داده سـروکار دارد. هـر چنـد کـه ابزارهـای دیجیتال و نرم افزارهـای ویرایـش باعـث شـده کـه مرزهـای حقیقـت نسـبت بـه همیشـه مبهم تـر و اسـتانداردهای این حرفه نسـبت بـه قبـل ضعیف تـر شـوند. امـا ایـن حرفـه، مجبـور اسـت بـه حقیقـت احتـرام بگـذارد و از دسـتکاری آن بـرای جذاب تـر شـدن اجتنـاب کند. حقیقـت بـه انـدازه کافـی قدرتمنـد هسـت کـه نیـازی بـه نیرنـگ و حیلـه نداشـته باشـد. چالـش مـا دسـتکاری حقیقـت نیسـت، بلکـه ثبـت حقیقت همراه بـا خلاقیت و صداقت اسـت.

عضو
پیام از
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات