عکاسی قرن بیستم

عکاسی قرن بیستم

کتاب حاضر ترجمه بخش عکاسی از کتاب تاریخ هنر نوشته جنسن چاپ پنجم 1995 می‌باشد.

نویسنده: هـ.و.جنسن – H. W. Janson

مترجم: حسین نیر

ویرایش: عباس مخبر

ناشر: فرآیند

فهرست کتاب

نیمه اول قرن

مکتب پاریس

مکتب استیگلیتس

آلمان

چکسلواکی

عصر عکاسی قهرمانی

فانتزی و انتزاع

جنبش کنسترکتیویسم

عکاسی از سال 1945

عکاسی مستند

فانتزی

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب