عکاسان و عکاسی

عکاسان و عکاسی

گرداورنده:وازریک درساهاکیان/بهمن جلالی

نشر:سروش

نوبت چاپ:1365

هفت مقاله از:برنیس آبوت-ادوارد اشتایخن-آنسل آدامز-هانری کارتیه برسون-و.یوجین اسمیت-ماینور وایت

ویدیو هفته