شهر ایده‌آل ما

شهر ایده‌آل ما

مدیرمسئول: جشنواره شهر ایده‌آل ما

سردبیر: محمد حسین خوشنویس

ناشر: مشهد 1391

نوبت چاپ: 1391

کتاب جشنواره عکس و ایده شهر ایده‌آل ما.

ویدیو هفته