شش نگاه به عکاسی مستند

شش نگاه به عکاسی مستند

دبیر بخش مقالات:اسماعیل عباسی

ناشر:حوزه‌هنری استان کرمان

مجموعه مقالات دومین سالانه عکس کرمان.

ویدیو هفته