سکوی شهادت

سکوی شهادت

ناظر محتوا و انتخاب عکس: مجتبی مجد

ناشر: مدیریت تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد

نوبت چاپ: اول/زمستان1395

کتاب عکس شهدای ورزشکار استان خراسان رضوری به بهانه برگزاری اولین یادوآره 400 ورزشکار شهید خراسان رضوی.

ویدیو هفته