رنگ و نور

رنگ و نور

مترجم:عبدالخلیل حاجتی

ناشر:شکوفه

نوبت چاپ:دوم/1390

چگونگی ایجاد نور و شکست نور،شیشه‌های شفاف و نیمه شفاف،برخورد نور به اجسام و انعکاس آن،آینه‌های محدب و مقعر و موارد استفاده از آنها،تلسکوپ،عدسی‌ها و کاربرد آن در عینک‌های طبی و علت چگونگی تشکیل رنگ‌های مختلف و موارد گوناگون استفاده از نور.

ویدیو هفته
دیگر مطالب