دومین جشنواره ملی عکس مشهد

دومین جشنواره ملی عکس مشهد

مدیرهنری: کیارنگ علایی

ناشر: خانه پژوهش

نوبت چاپ: 1389

کناب عکس دومین جشنواره ملی عکس مشهد.

ویدیو هفته
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x