حکمت پشت دل و هنر عکاسی

حکمت پشت دل و هنر عکاسی

نویسنده: محمد پیرحیاتی (مونس)

ناشر: روزنه

نوبت چاپ: اول، 1395

فهرست کتاب

بخش اول: تصویر و علم دیداری، کلام و علم بیداری

بخش دوم: اشراقیات عکس و حضور عکاس(چاپ شده در مجله عکس)

بخش سوم: پونکتومِ هنر عکاسی در عکس(چاپ شده در مجله مکعب)

بخش چهارم: چهره ازلی، میتوسی و لوگوسی عکس

بخش پنجم: خیال و هنر عکاسی

بخش ششم: شور و شعور و هنر عکاسی

بخش هفتم: علم دیداری و علم بیداری

ویدیو هفته
دیگر مطالب