تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر

تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر

برگزیده‌ای از تصاویر رسیده در دومین مسابقه تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر.

ویدیو هفته