تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر

تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر

برگزیده‌ای از تصاویر رسیده در اولین مسابقه‌ی تعلیم و تربیت از دیدگاه تصویر.

ویدیو هفته