تاریخ نگاری و عکاسی

تاریخ نگاری و عکاسی جستارهایی پیرامون عکس به مثابه سندی تاریخی

گردآوری و ترجمه: محمد غفوری

ناشر: آگه

نوبت چاپ: اول/1396

آنچه عکاسی را بیش از دیگر محصولات فرهنگ دیداری به تاریخ‌نگاری نزدیک می‌کند.پیوند نمایه‌ای عکس با واقعیت است؛پیوندی که از همان دهه‌های نخست پیدایش عکاسی مهم‌ترین امتیاز عکس بر دیگر دست‌ساخت‌های دیداری انسان تا آن هنگام -نقاشی،گراوور و…به شمار می‌آمد.

مقاله‌هایی که در این مجموعه گرداوری و ترجمه شده‌اند می‌کوشند پرتوهایی بر این مسئله بیفکنند.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x