آموزش عکاسی با زنیط122

آموزش عکاسی با زنیط122

مؤلف:امید امامی

نوبت چاپ:خرداد ماه1371

بخشی از فهرست کتاب:معرفی مشخصات زنیط122-قسمت های مختلف زنیط122-نوع فیلم برای زنیط122-مراحل فیلم‌گذاری در دوربین و…

ویدیو هفته